تبلیغات
ملکوت سخن
قالب وبلاگ

ملکوت سخن
 
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ ملکوت سخن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چت باکس


امام خمینی(ره):
پـوشیده نیست بر هر صاحب وجدانى كه انسان به حسب فطرت اصلى و جبلت ذاتى عاشق كـمـال تـام مـطـلق اسـت و شـطـر قـلبـش مـتـوجـه بـه جـمـیـل عـلى الاطـلاق و كامل من جمیع الوجوه است و این از فطرتهاى الهیه است كه خداوند تبارك و تعالى مفطور كـرده اسـت بـنـى نـوع انـسـان را بـر آن، و بـه ایـن حـب كـمـال اداره مـلك مـلكـوت گـردد و اسـبـاب وصـول عـشـاق كـمـال مـطـلق شـود، ولى هـر كـس بـه حـسـب حـال و مـقـام خـود تـشـخـیـص كـمـال را چـیـزى دهـد و قـلب او مـتـوجـه آن گـردد: اهـل آخـرت تـشـخـیـص كـمـال را در مـقـامـات و درجـات آخـرت داده قـلوبـشـان مـتـوجـه آنـهـاسـت. و اهـل الله در جمال حق كمال و در كمال او جمال را یافته وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض. گـویـنـد، ولى مـع الله حـال  فـرمـایـنـد، و حـب وصـال و عـشـق جـمـال او را دارنـد. و اهـل دنـیـا چـون تـشـخـیـص داده انـد كـه كـمـال در لذایـذ دنـیـاسـت و جـمـال دنـیـا در چشم آنها زینت یافته ، فطرتا متوجه آن شدند
ولیكن با همه وصف، چون تـوجـه فـطـرى و عـشـق ذاتـى بـه كمال مطلق متعلق است، و سایر تعلقات عرضى و از قبیل خطا در تطبیق است، هر چه انسان از ملك و ملكوت دارا شود و هر چه كمالات نفسانى یا كـنـوز دنـیـایـى یـا سـلطـنـت و ریـاسـت پیدا كند، اشتیاقش ‍ روزافزون گردد و آتش عشقش افـروخـتـه گـردد. مـثـلا نـفس صاحب شهوت هر چه مشتهیات براى او زیادتر گردد تعلق قلبش به مشتهیات دیگرى كه در دسترس او نیست بیشتر شود و آتش اشتیاقش شعله ورتر گـردد، و هـمـیـن طور نفس ‍ ریاست طلب اگر قطرى را در زیر پرچم اقتدار درآورد، متوجه قـطـر دیـگـر گـردد، و اگـر تـمـام كـره زمـیـن را در تـحـت سـلطـنـت درآورد، مـیـل آن كـنـد كه پرواز به كرات دیگر كند و آنها را متصرف شود. ولى بیچاره نمى داند فـطـرت چـیـز دیـگـر را طـلق است. تمام حركات جوهرى و طبیعى و ارادى و جمیع توجهات قـلبـى و تمایلات نفسانى به جمال زیباى جمیل على الاطلاق است و خود آنها نمى دانند، و ایـن مـحـبـت و اشـتـیـاق و عـشـق را، كـه بـراق مـعـراج و رفـرف وصول است، در غیر مورد خود صرف مى كنند و آن را تحدید و تقیید بیجا مى نمایند.
بـالجـمـله، از مـقصود اصلى خود دور افتادیم ، منظور این است كه انسان چون قلبا متوجه به كمال مطلق است، هر چه از زخارف دنیا را جمع آورى كند تعلق قلبش بیشتر مى شود. و چـون تشخیص داده كه دنیا و زخارف آن كمال است ، حرصش رو به ازدیاد گذارد و عشقش افـزونـتـر شـود و احـتـیـاجـش بـه دنـیـا بـیـشـتـر گـردد. بـه عـكـس اهـل آخـرت، كـه توجه آنها از دنیا سلب شود، و هر چه توجه به عالم عالم آخرت بیشتر كـنـنـد، مـیـل آنـهـا و تـوجـه قلبى آنها به این عالم كمتر گردد، تا از تمام دنیا بى نیاز شـونـد و غـنـى در قـلب آنها ظاهر گردد و عالم دنیا و زخارف آن را ناچیز شمارند چنانچه اهـل الله از هـر دو عـالم مـسـتغنى هستند و از هر دو نشئه وارسته اند، و احتیاج آنها فقط به غنى على الاطلاق است و جلوه غنى بالذات صورت قلب آنها شده است . هنیئا لهم .
پـس مـضـمـون حـدیـث شـریـف اشـاره تـوانـد بود به اینكه شرح داده شد كه مى فرماید: كسى كه صبح و شام كند و دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند فقر را بین دو چـشـمش . و كسى كه صبح و شام كند و آخرت بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند غنى را در قلب او.
مـعـلوم اسـت كسى كه توجه قلبش به آخرت باشد، امور دنیا و كارهاى صعب او در نظرش حـقـیـر و سـهل شود، و این دنیا را متصرم و متغیر و عبورگاه خود و متجر و دارالتربیه خود دانـد و بـه هـیـچیك از سختى و خوشى آن اعتنا نكند، و احتیاجات او كم گردد و افقارش به امـور دنـیـا و به مردم آن كم شود، بلكه به جایى رسد كه بى احتیاج شود، پس ‍ امورش جـمـع شـود و تـنظیم در كارش پیدا شود و غناى ذاتى و قلبى پیدا كند. پس، هر چه به این عالم به نظر عظمت و محبت نگاه كنى و قلبت علاقه مند به آن شود به حسب مراتب محبت، احتیاجات زیاد شود و فقر در باطن و ظاهر تو نمایان شود، و امورت متشتت و درهم شود و قلبت متزلزل و غمناك و خائف شود، و امورت بر وفق دلخواه انجام نگیرد، و آرزو و حرصت روزافـزون گـردد و غـم و حـسـرت بـر تـو چـیره شود و یاءس و حیرت در دلت جایگزین گردد. چنانچه در حدیث شریف به بعضى از این معانى اشاره فرموده .
روى فـى الكـافـى بـاسـنـاده عـن حـفـص بـن قـرط، عـن اءبى عبدالله ، علیه السلام ، قال : من كثر اشتباكه بالدنیا، كان اءشد لحسرته عند فراقها.
و عـن ابـن اءبـى یـعـفـور قـال : سـمـعـت اءبـا عـبـدالله ، عـلیـه السـلام ، یـقـول : مـن تـعـلق قـلبـه بـالدنـیـا، تـعـلق قـلبـه بـثـلاث خصال : هم لایفنى ، و اءمل لایدرك ، و رجاء لا ینال . یعنى كسى كه تعلق داشـتـه بـاشـد دلش بـه دنـیـا، تـعـلق پـیـدا كـنـد قـلبـش بـه سـه چـیـز: انـدوهـى بـى زوال ، و آرزویـى كـه بـه او رسـیـده نـشـود، و امـیـدى كـه بـه او نائل نشود.
و اما اهل آخرت هر چه به دار كرامت حق نزدیك شوند قلبشان مسرور و مطمئن شود، و از دنیا و مـافـیـهـا مـنـصـرف و گـریـزان و مـتـنـفـر گـردنـد. و اگـر خـداى تـعـالى بـراى آنـهـا آجـال مـعـیـنـه قـرار نـداده بـود، لحـظـه اى در ایـن دنیا نمى ماندند، چنانچه حضرت مولى المـوحـدیـن مـى فـرمـایـد. پـس آنـهـا در ایـن عـالم مـثـل اهـل ایـنـجا در رنج و تعب نیستند و در آخرت مستغرق بحار رحمت حق اند. جعلنا الله و ایاكم منهم انشاءالله .
پـس اى عـزیـز، اكنون كه مفاسد این علقه و محبت را متذكر شدى و دانستى كه انسان را این مـحـبـت بـه هلاكت دچار مى كند و ایمان انسان را از دست او مى گیرد و دنیا و آخرت انسان را درهـم و آشـفـتـه مـى كـنـد. دامـن هـمـت بـه كـمـر زن و هـر قـدر تـوانـى بـسـتـگـى دل را از این دنیا كم كن و ریشه محبت را سست كن ، و این زندگى چند روزه را ناچیز شمار و این نعمت هاى مشوب به نقمت و رنج و الم را حقیر دان ، و از خداى تعالى توفیق بخواه كه تـو را كـمـك كـنـد و از ایـن رنـج و مـحـنـت خـلاصـى دهـد و دل تو را ماءنوس به درا كرامت خود كند. و ما عندالله خیر و اءبقى .طبقه بندی: امام و رهبری،
[ 26 مرداد 91 ] [ 10:02 ] [ لقمان قمری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :