ملکوت سخن http://malakutesokhan.mihanblog.com 2020-03-27T19:19:50+01:00 text/html 2015-06-18T08:43:35+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری مکرمیم بار دیگر به تندیس زیبای بندگی http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/411 <div style="text-align: center;"><br></div><font size="3"><div><font size="3"><br></font></div>آنگاه که بهار می دمد بر رخوت و سردی زمستان، حیات دوباره از شاه بن هر ذره ی صاحب حیات سر می زند و اینگونه زمین جان داده از بی مهری زمستان، بار دیگر به خلفتی سبزگون جان می یابد و ترانه ی بودن و شکفتن را در گوش جهان زمزمه می کند.</font><div><font size="3">اینک نیز رمضان همان بهار معنویت و رشد، بر رخوت یازده ماهه ی ما می دمد و نغمه ی دلگشای بندگی را در جان به خواب رفته ی ما زمزمه می کند تا دگر باره خداوند به رحمت ازلی و مغفرت ابدی اش، راهی بگشاید بر غفلت مکرر آدمی و او را رها از خواستنی های مدام، به ضیافتی جانانه دعوت کند.</font></div><div><font size="3">اما باید دانست که در این ضیافت بهره مند از فیوضات الهی، تنها رستگان و وارستگان از غبار تعلقات، از طعم گوارای رزق طیب پروردگار محظوظ خواهند گشت.</font></div><div><font size="3">امید که به همتی رحمانی جان را از بار گران شولای ستبر غفلت و بی خبری برهانیم. &nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2014-05-27T20:24:06+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری ما آتش عشقیم http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/410 <div style="text-align: justify;"><font size="3">در هوای بودن هایی باید نفس کشید که ابدیت را برای لحظه های ما به ارمغان بیاورند. تکرار ، رخوت و بیهودگی، رهاورد دل بستن های مجازی است که برخلاف آراستگی ظاهرشان ، حقیقتی برای معنا بخشیدن به زندگی ندارند. </font><br><font size="3">از این رو شیفتگان چنین دل بستن هایی، شتاب وار از محبوب هزارچهره خود، دل آزرده گشته و در پی دل بستنی دیگرگون، چشم دوخته به سراب هایی می شوند که رهاورد نگاه سطحی نگر آن هاست. </font><br><font size="3">بدون تردید پریشانی و سردرگمی انسان این عصر، به زلال آرامش و اطمینان، بدل نخواهد شد مگر آنکه زنجیر اسارت خاک را از پای جان بگسلد و در طلب جهانی روحفزا و عالمی از نو، رستاخیزی خدای گون را رقم زند. <br><br>ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم<br>چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم<br>یک حمله مستانه مردانه بکردیم<br>تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم&nbsp; </font><br><br><br><font size="3"> </font></div> text/html 2014-05-27T20:04:12+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری هر چه زیبایی و ناز است فدای سر تو http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/409 <div style="text-align: center;"><img style="width: 399px; height: 267px;" src="http://www.payamemahtab.com/Portals/0/SlideShowGallery/large/36.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="2"><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2">هرچه زیبایی و ناز است فدای سر تو<br>هر چه نذر است و نیاز است فدای سر تو<br>گل لبخند تو اعجاز کلیم االلهی<br>هر چه در دفتر راز است فدای سر تو<br>می روم در ره عشق تو چه ترسم از جان<br>گر چه پر شیب و فراز است فدای سر تو</font><br></div> text/html 2014-05-22T11:40:48+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری کاش.... http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/408 <img style="width: 249px; height: 167px;" src="http://raze-sarbaste.persiangig.com/image/ppi/280v782.jpg" alt="" hspace="3" vspace="3" align="right" border="2"><font size="3">بی گمان روزی ستار سترگ قدم های مجاز ما از پیش روی دیده هامان فرو خواهد افتاد<br>و ما به آنچه بوده ایم و شده ایم ، نگران خواهیم شد.<br>.<br>.<br>.<br>کاش آن روز <br>گفتن ها، شنیدن ها، رفتن و آمدن هایمان، رنگ و بوی پوچی و بیهودگی نیابد.<br>کاش آن روز سوز تلخ و جانکاه حسرت، دست به دامان ما نشود...<br><br>کاش آن روز سپیده دمان بهارانی باشد سبز، سبز و سبز.<br>تا از بودنمان بروید هزاران زندگی، زندگی، زندگی. </font><br> text/html 2014-05-22T11:07:15+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری تو آن بتی که ... http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/407 <font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" size="2"><b><br></b></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" size="2"><b>تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست</b></font><img style="width: 169px; height: 302px;" src="http://www.p30pic.com/wp-content/uploads/wallpaper/19_Wallpaper/19_Wallpaper%20%2819%29.jpg" alt="" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>وگر خطاست! مرا از خطا ابایی نیست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>بیا که در شب گرداب زلف مواجت</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>به غیر گوشه چشم تو ناخدایی نیست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>درون خاک دلم می تپد، هنوز اینجا</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>به جز صدای قدم های تو صدایی نیست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>که هر کجا خبری هست ادعایی نیست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>دلیل عشق، فراموش کردن دنیاست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>وگرنه بین من و دوست ماجرایی نیست</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>سفر به مقصد سرذرگمی رسید، چه خوب!</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center;"><font size="2"><b>که در ادامه این راه ردپایی نیست</b></font></div> text/html 2013-09-07T17:35:54+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری جایگاه شیطان در فرزندان آدم http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/404 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:10%"><span lang="AR-SA"><font size="2"><b><font face="Tahoma, sans-serif">با عنایت‌ به‌ آیهء‌ «ان‌َّ الشَّیْطان‌َ لِلْاِنْسان‌ِ عَدُوٌّ مُبین‌ٌ»؛(1)</font><font face="Tahoma, sans-serif">&nbsp;«همانا شیطان‌ برای‌ انسان‌ دشمنی‌ آشكار است‌» و نیز حدیث‌ «اَعْدی‌' عَدُوِّك‌َ نَفْسُك‌َ الَّتی‌ بَیْن‌َ جَنْبَیْك‌َ؛(2)&nbsp;همانا بزرگ‌ترین‌ دشمن‌ تو، نفس‌ توست‌ كه‌ میان‌ دو پهلویت‌ می‌باشد» می‌توان‌ اذعان‌ نمود كه‌ حقیقت‌شیطان‌، نفس‌ اماره‌ای‌ است‌ كه‌ در نهاد تمامی‌ انسانها نهفته‌ و پیوسته‌ در مقابل‌ رهنمودهای‌ كمال‌آفرین‌ عقل‌ الهی‌ جهل‌ ورزیده‌ ...</font></b></font></span></p><div><div id="ftn5"> </div> </div> text/html 2013-09-06T07:50:48+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری تضاد برترین عامل رشد و شکوفایی http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/403 <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>وجود تضاد در گستره‌ خلقت‌ و تقابل‌ حق‌ و باطل‌ در عرصهء‌ وجود، برترین‌ عامل‌ رشدو تعالی‌، و مهم‌ترین‌ سبب‌ ظهور استعدادهای‌ نهفته موجودات‌ هستی‌ می‌باشد. در این‌میان‌، وساوس‌ ابلیس‌ نفس‌ نیز موجب‌ حركت‌ و پویایی‌ انسان‌ در نظام‌ احسن‌ خلقت‌ شده‌ تا در سایهء‌ سلوك‌ و مجاهدت‌، به‌ مبارزه‌ با تمنیات‌ ملكی‌ و مشتهیات‌ ابلیسی‌ برخاسته‌ و راه‌ترقی‌ و كمال‌ را بجوید.</b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>داستان‌ نمادین‌ و حكایت‌ پر رمز و راز آدم‌( و حوا، سرگذشت‌ نغز و آموزنده‌ای‌است‌ كه‌ پیوسته‌ در زندگانی‌ مردان‌ و زنان‌ هر عصر و زمان‌ مكرر گشته‌ و توجه‌ و تامل‌ در آن‌، گویای‌ حقایق‌ و معارف‌ شگرفی‌ است‌ كه‌ نقش‌ تضاد بین‌ عقل‌ نورانی‌ و نفس‌ ظلمانی‌ را در رشد و كمال‌ معنوی‌ انسان‌ تبیین‌ می‌نماید و صراط‌ صعود و عروج‌ روحانی‌ را از طریق‌ هبوط‌ و سقوط‌ نفسانی‌ متمایز می‌سازد.</b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استاد قمری/ زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ، باب پنجم</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; "> </p><p dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> text/html 2013-07-19T19:56:01+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری ای روزه دار! http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/402 <div style="font-weight: bold;"><span style="text-align: justify;"><font size="2" color="#003300">فرازی از کلام گهربار امام علی(ع) در فضیلت ماه رمضان</font></span></div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div></font></span><div style="text-align: justify;"><img style="width: 82px; height: 104px;" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/4/19/365519_985.jpg" alt="" hspace="3" align="right" border="0" vspace="3"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br>ای روزه ‏دار! در کار خویش نیک بنگر، که در این ماه، میهمان پروردگار خویش هستی . بنگر که در شب و روزت چگونه ‏ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ می‏کنی. بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس این ماه بر تو بگذرد و بار گناهت همچنان بر دوشت مانده باشد؛ پس آنگاه که روزه ‏داران پاداش‏ های خود را می‏گیرند، تو از زیانکاران باشی و آنگاه که به کرامت فرمانروای خویش نایل می‏شوند، از محرومان گردی و آنگاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتمند می ‏شوند، تو از طردشدگان باشی!&nbsp;</font></span></div> text/html 2013-06-27T19:09:49+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری تربیت خویش http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/401 <font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: justify; ">نفس انسانی نیاز به ادب ،تهذیب ،ترس و تشویق دارد.</span><br style="line-height: 20px; text-align: justify; "><span style="line-height: 20px; text-align: justify; ">خدای متعال فرموده:«إنَّ النَّفسَ لَأمّارَةُبِالسُّوءِ إلّا ما رَحِمَ رَبّی؛(1)چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند،مگر کسی را که خدا رحم کند.» و نیز فرمود: «ونَفسٍ وَما سَوّاها فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقواها قَد أَفلَحَ مَن زَکّاها وَ قَد خابَ مَن دَسّاها(2)؛سوگند به نَفس و آن کسی که آن را درست کرد،سپس پیلدکاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد،که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت،قطعا در باخت.»</span><br style="line-height: 20px; text-align: justify; "><span style="line-height: 20px; text-align: justify; ">رسول خدا(ص)هنگامی که از یکی از غزوات بازگشته بودند،فرمودند:«مرحبا به کسانی که از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشته اند.»</span><br style="line-height: 20px; text-align: justify; "></font><p class="p1" style="text-align: justify; color: rgb(0, 51, 102); font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 7px; line-height: 20px;"><br></p> text/html 2013-06-11T05:49:07+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری می ترسیدم برای غیر خدا گریه کنم http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/399 <div style="text-align: justify; "> <br><span style="text-align: justify; "><font size="2">در شب شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی در مسجد هندی نجف مجلس فاتحه گذاشته بودند آقای سید جواد شبر منبر رفتند ایشا</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2">ن </font></span><img style="width: 63px; height: 96px;" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbK0kFhYhXppkciH5tMDcj2sQcsx9OHXAEimDd6IKQtxukish0" alt="" align="left" border="0" hspace="3" vspace="3"><span style="text-align: justify; "><font size="2">نقل</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2"> می کرد در این مجلس که امام هم در آن شرکت کرده بودند روضه حضرت علی اکبر (ع) را خوانده و هفت بار هم در منبر به این رو</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2">ضه اشاره و گریزهایی زده بود اما امام با نهایت آرامش در مجلس نشسته بودند. ایشان با آن گریزهای متعدد می خواست از امام گریه</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2"> ای</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2"> بگیرد که دل ایشان سبک شود ولی موفق نشد با اینکه مصیب</font></span><span style="text-align: justify; "><font size="2">ت بزرگی بود یک عده که حال امام را دیدند گفتند از بس مصیبت سنگین است امام شوکه شده و گریه شان نمی آید ! لذا پس از مجلس خدمت امام که به منزل تشریف برده بود عرض کردند. آقا شما امشب در روضه گریه نکردید؟ ایشان فرمودند وقتی او روضه می خواند به من نگاه می کرد و من ترسیدم اگر گریه کنم برای غیر خدا گریه کنم یعنی گریه ام بابت مصیبت</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2"> فرزندم باشد نه برای رضای خدا.<br><br></font></span><div style="text-align: left;"><span style="text-align: justify;"></span><br><span style="text-align: justify; "></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: x-small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(62, 47, 80); text-align: justify; "></span>به نقل از حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی موسوی اردبیلی ابر کوهی<br> </div></div> text/html 2013-06-04T06:51:56+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری خورشید آخرالزمان http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/398 <div style="text-align: center;"><img style="width: 76px; height: 113px;" src="http://dl.aviny.com/Album/enqelabeslami/emam/shakhsi/kamel/180.png" alt="" hspace="3" align="left" border="0" vspace="3"><br><div style="text-align: right;"><font size="2">استاد یعقوب قمری شریف آبادی:</font><br><br></div><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 51);" size="2">امام خمینی(س) خورشیدی که در آخرالزمان از غرب تجلی کرد و پس از رحلت، روح مقدسش همچون قطرات بار</font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 51);" size="2">ان، شرق</font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 51);" size="2">&nbsp;و غرب عالم، بالاخص ایران را به زیور گلهای خوشبوی عرفان در نسل جوان آراسته کرد. </font><br></div> text/html 2013-06-04T06:41:24+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری این کثافات همان گناهان مردم است http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/397 <div style="margin: 8px 5px 20px 8px; font: 12px/20px tahoma; direction: rtl; "> <div dir="rtl" align="justify"><img style="width: 128px; height: 119px;" src="http://www.ostan-ag.gov.ir/portals/0/oldimages/19548_576.jpg" alt="" hspace="3" align="right" border="0" vspace="3"><font size="2">به نقل از مفتاح 24، گفته‌اند که عارفی والامقام به نام"بشر" همه ساله حج به جا می‌آورد. در یکی از سال‌ها نتوانست در وقت مقرر در عرفات حاضر شود و بعد از آن‌که سایر حجاج به مزدلفه رفتند او به وادی عرفات رسید و چون به آن بیابان وارد شد آن‌جا را پر از کثافت و آلودگی‌ها یافت؛ بسیار ناراحت شد و با خود گفت: موقف پاک و نظیف است و لابد من اشتباها به محلی دیگر آمده‌ام!</font></div> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2">در کمال ناراحتی و غصه سر به زانو گذاشته و از این‌که به خاطر از دست دادن توقف در عرفات، حج آن سال را از دست داده است بسیار ناراحت بود. در این هنگام به خواب فرو رفت و در عالم رویا صدایی شنید که می‌گفت: تو اینک در وادی عرفات در محل موقف هستی و این کثافات که به نظرت آمد همان گناهان مردم است که اینجا باقی گذاشته و رفته‌اند.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2">او از خواب برخاست ولی اثری از آن صحنه که قبلا به نظرش آمده بود ندید.</font></p> </div> text/html 2013-05-22T14:50:54+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری پر حرفی و قساوت قلب http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/396 <p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2">شیخ طوسی از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «در غیر یاد خدا، زیاد سخن نگویید، زیرا سخن زیاد در غیر یاد خدا، سبب قساوت قلب می‌شود؛ چه اینکه، دورترین مردم از خدا کسی است که قساوت قلب داشته باشد». شیخ طوسی این حدیث را به عنوان اولین حدیث کتاب «امالی» خود قرار داده است و این حکایت از عنایت خاص ایشان به آن حدیث و به این مطلب است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2">شیخ کلینی نیز، آن را به اندک اختلافی از امام صادق(ع) نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمودند: حضرت مسیح(ع) می‌فرمودند: «در غیر یاد خدا، زیاد سخن مگویید، زیرا کسی که در غیر یاد خدا زیاد سخن می‌گویند، قسی‌القلب و سخت دل می‌شوند، گرچه خودشان ندانند».</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: left; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-family: Tahoma; outline: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;">منبع:</strong><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;خبرگزاری فارس</span></p> text/html 2013-05-07T07:32:25+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری درباره حجر چه می دانیم http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/395 <h3 style="margin: 0px; padding: 10px 0px 0px; text-align: justify;"></h3><h3 style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 10px 0px 0px;"><font size="2">حجر بن عدی کیست؟</font></h3><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">براستی قلم در برابر عظمت و وفای حجر، عاجز و نا توان است. او کسی نبود که بزرگی ها و فداکاری های او را بتوان به آسانی ترسیم کرد، مرد وفا بود، شب زنده دار و روزه دار بود او یک مسلمانان راستین بود. از دوران جوانی، دلاوری و شجاعت با سرشت او در هم آمیخته شده و خون حماسه و پیکار در رگ های او جاری بود.</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در نوجوانی همراه برادرش هانی بن عدی به حضور پیامبر اسلام، صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و به آیین اسلام گروید. او از دوران حیات پیامبر چیزی درک نکرد و پس از زمان اندکی که از مسلمانانی او می گذشت، پیامبر از دنیا رفت و در جنگ های زمان آن حضرت نیز اسم او به چشم نمی خورد، ولی در فتح شام یکی از سربازان فاتح بود و هم او بود که «مرج عذرا» را فتح کرد و نیز در جنگ قادسیه شرکت داشت. در جریان فتح مدائن او بود که به رود دجله زد و عبور کرد.</font></span></p> text/html 2013-05-01T19:10:29+01:00 malakutesokhan.mihanblog.com لقمان قمری زن طائر فردوس http://malakutesokhan.mihanblog.com/post/394 <p style="MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">&nbsp;زن‌، نور صفات‌ کلمات‌ است‌. زن‌، آب‌ حیات‌ ظلمات‌ است‌. زن‌،کلید گنج‌ ملکات‌است‌. زن‌، مرآت‌ تمام‌نمای‌ جام‌ است‌. زن‌، جام‌ جهان‌نمای‌ جان‌ است‌.</font></span></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">زنان‌ برای‌ مردان‌ کامل‌ طائران‌ فردوس‌اند و برای‌ مردان‌ غافل‌ ساحران‌ دوزخ‌.</font></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;زنان‌ به‌ منزلهء‌ پروانه‌ هایند. برای‌ حفظ‌ و نگه‌داری‌ آنان‌ به‌ گلزار اولیای‌ الهی‌ راه‌ یابیم‌.</font></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;زنان‌ مرکب‌ راهوار ملک‌ و ملکوت‌ از برای‌ مردان‌اند. مجوز راهیان‌ ملک‌، نفس ‌است‌ و مجوز راهیان‌ ملکوت‌، عقل‌ است‌. با مجوز شعلهء نفس‌، عازم‌ ملک‌ هستیم‌. با مجوز نور عقل‌، عازم‌ ملکوت‌ می‌باشیم‌.</font></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;زنان‌ مظاهر عشق‌ و محبت‌ برای‌ مردان‌اند. در نگه‌داری‌ آنان‌ به‌ جز ابراز عشق‌ و محبت‌ راهی‌ نیست‌.</font></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;زنان‌ مومنه‌ آرامش‌دهنده‌ و آرایش‌دهندهء‌ مردان‌ مومن‌اند در ملکوت‌؛ چنان‌ که ‌زنان‌ کافره‌ آزار دهنده‌ و تیره‌ کنندهء مردان‌ کافرند در ملک‌.</font></p><font size="2"> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><br></p></font> <p style="TEXT-ALIGN: left; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir="rtl"><font size="2">«استاد یعقوب قمری شریف آبادی»</font></p>